Thông tin dữ liệu Đo đạc và Bản đồ - 2016

Thông báo tư liệu, thông tin dữ liệu Đo đạc và Bản đồ (trước năm 2016)

Dữ liệu và tài nguyên

Thông tin khác

Trường Giá trị
Nguồn https://www.bandovn.vn/onlinescan/thongbaotulieu/mobile/index.html#p=2
Tác giả Trung tâm thông tin tư dữ liệu Đo đạc và Bản đồ - Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
Người bảo quản Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
Cập nhật lần cuối tháng 5 24, 2023, 10:01 (+0700)
Ngày tạo tháng 12 1, 2022, 08:49 (+0700)