Sơ đồ phân bố dữ liệu Đo đạc và Bản đồ

Sơ đồ phân bố dữ liệu Đo đạc và Bản đồ

Dữ liệu và tài nguyên

Thông tin khác

Trường Giá trị
Nguồn https://bdvn.bandovn.vn/
Tác giả Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
Người bảo quản Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
Cập nhật lần cuối tháng 12 1, 2022, 09:00 (+0700)
Ngày tạo tháng 12 1, 2022, 08:58 (+0700)