Sơ đồ phân bố dữ liệu

Sơ đồ bảng chắp dữ liệu nền địa lý các tỷ lệ trên lãnh thổ Việt Nam

Dữ liệu và tài nguyên

Thông tin khác

Trường Giá trị
Nguồn Cục Đo đạc bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam
Tác giả Trung tâm Thông tin dữ liệu Đo đạc và Bản đồ
Người bảo quản Trung tâm Thông tin dữ liệu Đo đạc và Bản đồ
Cập nhật lần cuối tháng 4 18, 2023, 17:27 (+0700)
Ngày tạo tháng 8 25, 2022, 10:11 (+0700)