Danh mục sơn văn thủy văn tỉnh Hưng Yên

Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh hưng yên

Dữ liệu và tài nguyên

Thông tin khác

Trường Giá trị
Nguồn https://data.gov.vn/web/guest/du-lieu-dung-chung
Tác giả CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM - BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Phiên bản 1.0
Cập nhật lần cuối tháng 8 26, 2022, 11:08 (+0700)
Ngày tạo tháng 8 25, 2022, 15:22 (+0700)