Danh mục sơn văn thủy văn tỉnh Hải Dương

Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hải Dương

Dữ liệu và tài nguyên

Thông tin khác

Trường Giá trị
Nguồn https://data.gov.vn/web/guest/du-lieu-dung-chung
Tác giả Cục Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý
Cập nhật lần cuối tháng 8 26, 2022, 10:24 (+0700)
Ngày tạo tháng 8 25, 2022, 14:39 (+0700)