Dữ liệu XML danh mục đơn vị hành chính Việt Nam

Dữ liệu XML danh mục đơn vị hành chính Việt Nam

Dữ liệu và tài nguyên

Thông tin khác

Trường Giá trị
Nguồn http://dosm.gov.vn/SitePages/TrangChu.aspx
Tác giả Cục đo dạc bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam
Cập nhật lần cuối tháng 1 5, 2023, 10:49 (+0700)
Ngày tạo tháng 1 5, 2023, 10:44 (+0700)