Danh mục bản đồ hành chính cơ sở

API cung cấp danh mục bản đồ hành chính cơ sở

Dữ liệu và tài nguyên

Thông tin khác

Trường Giá trị
Nguồn Cục Đo đạc bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam
Tác giả Trung tâm Thông tin dữ liệu Đo đạc và Bản đồ
Người bảo quản Trung tâm Thông tin dữ liệu Đo đạc và Bản đồ
Cập nhật lần cuối tháng 8 25, 2022, 10:25 (+0700)
Ngày tạo tháng 8 25, 2022, 10:24 (+0700)